RE: Energizing, Juvenating, Imagining, ...our customer's potential

Σχετικά με την Integrity Solutions

Η Response έχει μια πολυετή συνεργασία με την Integrity Solutions (www.integritysolutions.com), Αμερικανική εταιρία εκπαίδευσης στελεχών, που επί 40 έτη εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς τομείς εμπορικών δεξιοτήτων: Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση του Πελάτη και Καθοδήγηση των στελεχών: Integrity Selling, Integrity Service, Integrity Coaching. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης της Integrity Solutions αποτελεί η μεθοδολογία επαναληπτικών σεμιναρίων σε συνδυασμό με ασκήσεις άμεσης εφαρμογής, ώστε τα στελέχη να εμπεδώνουν τη γνώση και να την μετουσιώνουν σε πεποιθήσεις και συμπεριφορές, άμεσα εφαρμόσιμες στην εργασία τους.

 

 

       

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrity Solutions: Integrity Selling

Integrity Solutions: Integrity Selling

INTEGRITY SELLING: ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

H επιτυχία των πωλήσεων απαιτεί περισσότερο από τη γνώση. Περιλαμβάνει, επίσης, τις στάσεις, τις αξίες και τις πεποιθήσεις. Το Integrity Selling® βοηθά τους ανθρώπους να αξιολογήσουν αυτές τις διαστάσεις και να εντοπίσουν τα κενά που προκαλούν συγκρούσεις, άγχος, και καταπνίγουν την παραγωγικότητα. Όταν κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις είναι σε αντιστοιχία / συμφωνία, το αίσθημα για επίτευξη αποτελέσματος απελευθερώνεται και οι πωλητές αποδεσμεύουν τις απεριόριστες δυνατότητες των πωλήσεών τους. Το Integrity Selling® είναι πολύ περισσότερο από ένα πρόγραμμα τεχνικών πώλησης. Προχωρά βαθύτερα, πέρα από τεχνικές και στρατηγικές πώλησης. Ενώ οι τεχνικές πώλησης είναι σημαντικές, η αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις θα είναι πάντα συνεπής με τη Στάση, τις Αξίες και τα Πιστεύω μας. Τι έχει να κάνει όλο αυτό με το Integrity Selling®; Είναι τα Πάντα!

 

 

 

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Πώληση

 

 

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Πώληση

 

 

 

Integrity Solutions: Integrity Service

Integrity Solutions: Integrity Service

INTEGRITY SERVICE: ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο που οι Επιχειρήσεις αποκτούν και διατηρούν τους πιστούς πελάτες. Η Integrity Solutions® έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει δραματικά την απόδοση των υπηρεσιών - και με συνέπεια υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.

Η Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών απαιτεί περισσότερο από το να γνωρίζουμε απλά τι πρέπει να κάνουμε. Περιλαμβάνει, επίσης, τις στάσεις, τα κίνητρα και τις αξίες. Οι συμμετέχοντες του Integrity Service αναγνωρίζουν αυτές τις διαστάσεις που επηρεάζουν την επίτευξη εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών. Όταν αυτές οι διαστάσεις είναι σε αντιστοιχία (ευθυγράμμιση), επιτυγχάνεται η βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία, αυξάνεται η θέληση για ομαδική εργασία και με απώτερο σκοπό την Αφοσίωση του Πελάτη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις αξίες του Integrity Service®. Οι δομημένες ενότητες Follow-up δίνουν τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες μας.

 

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη

 

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Εξυπηρέτηση του Πελάτη

 

 

Integrity Solutions: Integrity Coaching

Integrity Solutions: Integrity Coaching

INTEGRITY COACHING?: ΑΡΜΟΝΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

Η Επιτυχής καθοδήγηση απαιτεί περισσότερο από μια διανοητική κατανόηση των εννοιών της καθοδήγησης. Επηρεάζεται, επίσης, από τις πεποιθήσεις και τις αξίες. Οι Managers/Προϊστάμενοι μαθαίνουν να αυτοαξιολογούνται σε πέντε βασικές διαστάσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματική καθοδήγηση. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες, τις συμπεριφορές και τις αξίες του Integrity Coaching® για την καθοδήγηση των ομάδων τους με στόχο την υψηλότερη απόδοση.

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Καθοδήγηση

 

Το Μοντέλο Αρμονίας στην Καθοδήγηση

 

 

Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας

Εργαστήρι Επιχειρηματικότητας

Οι έννοιες Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία χρησιμοποιούνται συχνά στις μέρες μας, χωρίς να γίνεται ουσιαστικά αντιληπτή η πραγματική τους σημασία για τις επιχειρήσεις και η δυναμική που εμπεριέχει η αξιοποίηση τους. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, έχοντας να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις, με νοοτροπία σχέσης εξαρτημένης εργασίας, δεν κατανοούν πως αυτές οι έννοιες σχετίζονται & εφαρμόζονται στο δικό τους εργασιακό περιβάλλον και πως οι ίδιοι μπορούν να μετατραπούν σε ενδο-επιχειρηματίες (intrapreneurs) από την θέση που βρίσκονται. Το εργαστήριο αυτό, με τον διαδραστικό του χαρακτήρα, δημιουργεί προκλήσεις, ερωτήματα, συγκρίσεις με καθημερινά & γνωστά παραδείγματα επιχειρηματικότητας. Στοχεύει, τελικά, να συμβάλει σε μια ανανεωμένη κατανόηση του ρόλου του στελέχους μέσα στην επιχείρηση, που μοιράζεται τις προκλήσεις και επινοεί νέες, καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις με έμφαση στο εμπορικό αντίκρισμα.

Μετα το εργαστήριο αυτό, τα στελέχη μαθαίνουν:

  • να εντοπίζουν τις προκλήσεις του περιβάλλοντος εργασίας, ως συνιστάμενες ευκαιριών,
  • να αναγνωρίζουν την αξία της δημιουργικότητας στην καθημερινή εργασία,
  • να επιδιώκουν συνειδητά την διαφορετική, καινοτομική προσέγγιση για την βελτίωση της απόδοσης,
  • να συνδέουν άμεσα τις πρωτοβουλίες τους με το οικονομικό όφελος και τους στόχους της επιχείρησης,
  • να αναλύουν το «κόστος» της αδιαφορίας και της στείρας επανάληψης,
  • να αξιολογούν, με διαφορετικό πρίσμα, την δική τους συμβολή στην πορεία της επιχείρησης,
  • να αντιληφθούν τον ρόλο τους σαν επιχειρηματίες μέσα στον οργανισμό τους.

Το Εργαστήριο επιχειρηματικότητας αποτελείται από αυτόνομα Modules τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν είτε συνολικά είτε μεμονωμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Οργανισμού.

 

Ομαδικές Δραστηριότητες

Personal Profile Analysis